Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
106/QĐ-SGDĐT 30/01/2019 Quyết định Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc sở GDĐT
178/KH-SGDĐT 29/01/2019 Kế hoạch KH Kiểm tra rà soát và cập nhật VB QPPL 2019
165/KH-SGDĐT 28/01/2019 Kế hoạch KH Thực hiện công tác phòng chông tham nhũng đến 2020 của ngành GDĐT
166/KH-SGDĐT 28/01/2019 Kế hoạch KH Thực hiện công tác bồi thường của nhà nước 2019 của ngành GDĐT tỉnh Đăk Nông
97/QĐ-SGDĐT 28/01/2019 Kế hoạch Phê duyệt  KH công  tác Pháp chế 2019
162/KH-SGDĐT 25/01/2019 Kế hoạch KH  Thực hiện nhiệm vụ quản lý về công tác thanh niên của ngành giáo dục
133/KH-SGDĐT 22/01/2019 Kế hoạch KH triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật 2019 của ngành GDĐT
117/CTr-BCĐ 21/01/2019 Chương trình Chương trình công tác năm 2019
85/QD-SGDĐT 21/01/2019 Quyết định QĐ Ban hành quy chế hoạt động của BCĐ thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan sở GDĐT
90/QĐ-SGDĐT 21/01/2019 Quyết định Phê duyệt KH thanh tra 2019