Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
05/2022/TT-BGDĐT 19/03/2022 Văn bản QPPL Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn, tổ chức cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
04/2022/TT-BGDĐT 04/03/2022 Văn bản QPPL Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
02/2022/TT-BGDĐT 18/01/2022 Văn bản QPPL Thông tư Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
03/2022/TT-BGDĐT 18/01/2022 Văn bản QPPL Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non
01/2022/TT-BGDĐT 14/01/2022 Văn bản QPPL Thông tư ban hành Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học
06/2020/TT-BKHCN 10/12/2020 Văn bản QPPL Triển khai thực hiện Thông tư 06/2020/TT-BKHCN
95/2020/NĐ-CP 24/08/2020 Văn bản QPPL Triển khai Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ và Thông tư số 09/2020/TT-BKHĐT ngày 27/11/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
37/2018/QĐ-UBND 14/12/2018 Văn bản QPPL Quyết định ban hành quy định quản lý Nhà nước việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
35/2018/QĐ-UBND 05/12/2018 Văn bản QPPL Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông
34/2018/QĐ-UBND 05/12/2018 Văn bản QPPL Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành
Trang 1 / 3123»