Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
37/2020/TT-BGDĐT 05/10/2020 Thông tư Thông tư  Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
666/CT-BGDĐT 24/08/2020 Chỉ thị Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục
27/2018/TT-BGDĐT 25/10/2018 Văn bản QPPL Thông tư Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và điểm a khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.
26/2018/TT-BGDĐT 08/10/2018 Văn bản QPPL Thông tư ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
25/2018/TT-BGDĐT 08/10/2018 Văn bản QPPL Thông tư Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non
24/2018/TT-BGDĐT 28/09/2018 Văn bản QPPL Thông tư ban hành quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục
22/2018/TT-BGDĐT 28/08/2018 Văn bản QPPL Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
21/2018/TT-BGDĐT 24/08/2018 Văn bản QPPL Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học
2919/CT-BGDĐT 10/08/2018 Chỉ thị Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục
1481/SGDĐT-TTr 08/08/2018 Báo cáo BC Kết quả thanh tra công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2018-2019
Trang 1 / 3123»