Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2507/BC-SGDĐT 11/12/2018 Báo cáo BC Kết quả thực hiện chỉ thị 50-CT/TW của bộ chính trị 2018
2508/BC-SGDĐT 11/12/2018 Báo cáo BC Cải thiện chỉ số chi phí không chính thức 2018
2509/BC-SGDĐT 11/12/2018 Báo cáo BC Cải thiện chỉ số chi phí không chính thức quý IV năm 2018
2488/BC-SGDĐT 10/12/2018 Báo cáo BC Công tác thanh tra quý IV 2018
2489/BC-SGDĐT 10/12/2018 Báo cáo BC Công tác thanh tra 2018
2490/BC-SGDĐT 10/12/2018 Báo cáo BC Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo quý IV 2018
2491/BC-SGDĐT 10/12/2018 Báo cáo BC Công tác giải quyết khiếu  nại tố cáo 2018
2454/SGDĐT-GDTXCN 04/12/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành Đăng ký nhu cầu đào tạo trình độ đại học theo đại chỉ sử dụng 2019
2431/SGDĐT-KHTC 29/11/2018 Báo cáo BC Thực hiện quy chế công khai năm học 2017-2018
2121/KL-SGDĐT 28/11/2018 Kết Luận Kết luận thanh tra chuyên ngành Phòng GDĐT Huyện Tuy Đức