Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
214/BC-SGDĐT 10/05/2021 Báo cáo BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
31/03/2021 Báo cáo Báo cáo TEMIS năm 2020
81/BC-SGDĐT 19/02/2021 Báo cáo Báo cáo CCHC quý I/2021
80/BC-SGDĐT 18/02/2021 Báo cáo Kết quả theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo tháng 02 năm 2021
53/BC-SGDĐT 29/01/2021 Báo cáo Báo cáo sơ kết học kỳ I, nhiệm vụ, giải pháp học kỳ II năm học 2020-2021
41/BC-SGDĐT 21/01/2021 Báo cáo BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I VÀ PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN
28/BC-SGDĐT 18/01/2021 Báo cáo Báo cáo Kết quả theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo tháng 01 năm 2021
682/BC-SGDĐT 15/12/2020 Báo cáo Báo cáo Chỉ thị 10 năm 2020
666/BC-SGDĐT 14/12/2020 Báo cáo Báo cáo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021
650/BC-SGDĐT 09/12/2020 Báo cáo Báo cáo Quyết định số 1078/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2017 của Bộ GDĐT về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW
Trang 1 / 2112345»1020...Cuối »